काठमाडौं युनिर्भसिटि हाई स्कुल
शिलबन्दि कोटेशन Quotation आव्हानको सूचना
(प्रकाशित मिति २०८०/०८/२७)

काठमाडौं युनिर्भसिटि हाईस्कूलको लागि तपशिलमा उल्लेख गरिए अनुसारको Generator एक सेट खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक रजिष्टर्ड फर्म / कम्पनीहरुले सूचनामा उल्लेख गरिए बमोजिमको कागजातहरु संलग्न राखि यो सूचना मिति २०८०/०८/२७ गते प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र यस विद्यालयमा शिलबन्दि कोटेशन पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

  S.No.   Items  Qty   Unit   Specifications
  1   Generator   1   Set   20 KVA
  2   Generator   1   Set   30 KVA

आवश्यक कागजातहरु :

१. रजिष्टर्ड फर्म कम्पनीको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
२. सामानहरुको (VAT सहित) मूल्य
३. नविकरण सहितको फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
४. मूल्यअभिबृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा पछिल्लो पटक (२०७८/७९) को कर चुक्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

सम्पर्कः
काठमाडौं विश्वविद्यालय हाई स्कूल
चौकोट, काभ्रे
फोनः ०११ ४९०३९५